Kwalifikowany Pracownik Ochrony Nowa Edycja

2 Zaświadczenia 1 kurs. Kwalifikowany Pracownik Ochrony – Nowa edycja.

Kwalifikowany Pracownik Ochrony.
Nowa jakość kursu.

Pracownik ochrony - Nowa edycja kursu.
Specjalistyczne Centrum Szkolenia SOL PLL S.A. prowadzi zapisy na kurs uprawniający do uzyskania wpisu na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia.

Dodatkowy moduł szkoleniowy w cenie kursu - Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń rentgenowskich i detektorów metali.

Dodatkowe szkolenie niezbędne do pracy jako Kwalifikowany Pracownik Ochrony w obiektach takich jak np. sądy lub prokuratury.

Szkolenie dedykowane jest do pracowników ochrony wykorzystujących na obiektach urządzenia do kontroli bagażu oraz bramki i ręczne detektory (wykrywacze) metali.

Informacje podstawowe
 • DAJEMY materiały EDUKACYJNE.
 • Cena 1650 złotych.
 • Możliwość płatności w ratach.
 • Wszystkie zajęcia odbywają się w Świdniku.
 • Realizujemy szkolenia w ramach rekonwersji.
 • Wystawiamy fakturę VAT.
 • W przypadku zapisu grupy osób cena podlega negocjacji.
 • Kurs realizowany jest w wymiarze 250 godzin.

Pro­gram kursu kwalifikowanego pracownika ochrony obej­muje:

 • Blok ogól­no­prawny – wybrane zagadnie­nia prawa kar­nego i wykroczeń, prawa cywil­nego i proceso­wego, prawa pracy,
 • Blok ochrony osób – przy­czyny zamachów na osoby, metody i etapy ata­ków na osoby oraz uży­wane środki, zało­że­nia tak­tyczne przeciwdzia­ła­nia ata­kom, orga­ni­za­cja grupy ochron­nej,
 • Blok ochrony mie­nia – ochrona obiektów, ochrona kon­wo­jów, środki techniczne,
 • Blok samo­obrony i tech­nik interwencyjnych – obrona przed napast­ni­kiem uzbro­jo­nym i nieuzbrojonym, tech­niki interwencyjne (kaj­danki, pałka tonfa, chwyty obezwładniające i transportowe),
 • Blok medyczny – zasady udzielania pomocy przed­le­kar­skiej,
 • Blok wyszko­le­nia strzeleckiego – budowa i zasady dzia­ła­nia broni, techniki bez­piecz­nego obcho­dze­nia i posługi­wa­nia się bro­nią, strze­la­nie.
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ukończyła 21 lat;
 • ukończyła co najmniej gimnazjum;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;
 • posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
 

Masz dodatkowe pytania co do realizacji kursu:

 • Ile trwa kurs?
 • Co zawiera moduł dodatkowy kursu?
  • Moduł dodatkowy kursu to szkolenie prowadzone przez instruktorów – operatorów kontroli bezpieczeństwa w zakresie podstaw obsługi bramowych detektorów metali i urządzeń RTG do prześwietlania bagażu. Szkolenie takie są niezbędne do pracy w ochronie sądów i innych obiektów wyposażonych w tego typu urządzenia do kontroli bagażu i osób – UWAGA. NIE SĄ TO UPRAWNIENIA DO PRACY NA LOTNISKACH
 • W jakim systemie prowadzone są zajęcia?
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Piątek od godz. 15 – 19 i sobota i niedziela godz. 8 – 15 
  • Cały kurs odbywa się systemie 10 zajadów. 
  • w wypadku grup zorganizowanych istniej możliwość realizacji kursu w dowolnym systemie – zarówno zaocznym jak i dziennym od poniedziałku do piątku.
 • Gdzie można się zapisać?
 • Czy muszę od razu zapłacić całość opłaty za kurs?
  • Nie. Na początku słuchacz wpłaca wpisowe w postaci zaliczki na poczet kursu. Resztę należnej kwoty należy uregulować do końca trwania kursu.  Ilość wpłat zaliczek jest uzgadniana na początku rozpoczęcia kursu z każdym uczestnikiem indywidualnie. Jednym z warunków otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest uregulowanie całej sumy tj. 1650 złotych do końca kursu.  
 • Jak do Nas dotrzeć?