Zapisz się na kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony

kurs kwalifikowany pracownik ochrony

Specjalistyczne Centrum Szkolenia SOL PLL S.A. prowadzi zapisy na kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony. Kurs uprawnia do uzyskania wpisu na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia.

Kurs kwalifikowany pracownik ochrony pozwoli ci na znalezienie stabilnej i ciekawej pracy.

 • Teraz teoria ONLINE.
 • DAJEMY materiały EDUKACYJNE.
 • Cena promocyjna 1500 złotych.
 • Możliwość płatności w ratach.
 • Wszystkie zajęcia odbywają się w Świdniku.
 • Realizujemy szkolenia w ramach rekonwersji, wystawiamy  VAT.
 • W przypadku zapisu grupy osób cena podlega negocjacji.
 • Kurs realizowany jest w wymiarze 250 godzin.
Zobacz szczegóły oferty – Kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony

Pro­gram kursu kwalifikowanego pracownika ochrony obej­muje:

 • Blok ogól­no­prawny – wybrane zagadnie­nia prawa kar­nego i wykroczeń, prawa cywil­nego i proceso­wego, prawa pracy,
 • Blok ochrony osób – przy­czyny zamachów na osoby, metody i etapy ata­ków na osoby oraz uży­wane środki, zało­że­nia tak­tyczne przeciwdzia­ła­nia ata­kom, orga­ni­za­cja grupy ochron­nej,
 • Blok ochrony mie­nia – ochrona obiektów, ochrona kon­wo­jów, środki techniczne,
 • Blok samo­obrony i tech­nik interwencyjnych – obrona przed napast­ni­kiem uzbro­jo­nym i nieuzbrojonym, tech­niki interwencyjne (kaj­danki, pałka tonfa, chwyty obezwładniające i transportowe),
 • Blok medyczny – zasady udzielania pomocy przed­le­kar­skiej,
 • Blok wyszko­le­nia strzeleckiego – budowa i zasady dzia­ła­nia broni, techniki bez­piecz­nego obcho­dze­nia i posługi­wa­nia się bro­nią, strze­la­nie.
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ukończyła 21 lat;
 • ukończyła co najmniej gimnazjum;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;
 • posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Po zakończeniu szkolenia kursant otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Dlaczego My ?
Szkolenia i ochrona to Twoje Bezpieczeństwo zarówno firmowe jak i osobiste
Jesteśmy ekspertami w zakresie Bezpieczeństwa i Ochrony osób i mienia
Nasi pracownicy posiadają Międzynarodowe i Krajowe Uprawnienia w zakresie ochrony
Jesteśmy Zarejestrowaną Instytucją Szkoleniową wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Posiadamy Koncesję MSWiA w zakresie usług ochrony i mienia

Naszą ofertę kierujemy zarówno do firm i instytucji oraz osób indywidualnych. W ramach prowadzonej działalności oferujemy szereg szkoleń z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego jak i specjalistycznego. Nasza baza szkoleniowa pozwala na prowadzenie kompleksowych szkoleń zarówno w zakresie kursu kwalifikowanego pracownika ochrony jak i innych szkoleń specjalistycznych.

Ośrodek posiada szereg pomocy dydaktycznych:

 • komputery, rzutniki
 • stanowiska komputerowe TUTOR z programem

a także broń palną bojową do celów szkoleniowych:

 • pistolety GLOCK 17 Walter P-99
 • pistolety maszynowe GLAUBERYT P-06
 • strzelby gładkolufowe MOSSBERG

W ramach infrastruktury portu wygospodarowano pomieszczenia na szatnie dla słuchaczy kursu, pokój socjalny, salę komputerową. Posiadamy również stanowiska do szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego. Sala wykładowa zdolną jest pomieścić do 20 osób. Ośrodek jest wyposażony salę treningu praktycznego ze strefą do ćwiczeń siłowych oraz matą do sportów walki. Jako Specjalistyczne Centrum Szkolenia Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A. funkcjonujemy od marca 2015 roku. Do chwili obecnej przeszkoliliśmy setki osób z zakresu prowadzonych przez nas kursów i szkoleń zarówno obejmujących swoją tematyką zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia, takich jak kursy uprawniające do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochronykursy doskonalące umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony, jak i również z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego